Недобоївська громада
Чернівецька область, Дністровський район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Постійні комісії виконавчого комітету

 1.  Комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

       Склад комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Недобоївської сільської ради Дністровського району Чернівецької області.

Голова комісії: Паур Микола Ярославович

Заступник голови комісії: Дячук Ірина Володимирівна

Члени комісії: депутат Палій Дмитро Васильович

Представник населеного пункту (староста )

Представник заявника

 

  Положення про комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості

1. Комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Недобоївської сільської ради Дністровського району Чернівецької області (далі – Комісія) – є постійно діючим органом, який проводить обстеження зелених насаджень для підготовки дозвільних документів (актів, ордерів) на видалення зелених насаджень у разі:

1.1. будівництва об’єкту архітектури на підставі документів, визначених ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

1.2. знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

1.3. ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

1.4. відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

1.5. проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

1.6. досягненням деревом вікової межі;

1.7. провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

1.8. ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

2. Комісія у своїх діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про рослинний світ», постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12.05.2009 № 127 «Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень» та іншими нормативно-правовими актами.

3. Основними завданнями та функціями Комісії є: - обстеження зелених насаджень для визначення їх якісного стану, кількості, виду зелених насаджень та з’ясування причини набуття зеленими насадженнями аварійного, сухостійного або фаутного стану; - визначення відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню; - оформлення документів (актів обстеження) на видалення зелених насаджень або окремих дерев та чагарників, знесення газонів, квітників. - вирішення спірних питань у сфері зеленого господарства.

4. У процесі визначення стану зелених насаджень та відновної вартості зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених ч.1 ст.34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», до складу комісії включається представник фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території

. 5. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови та членів комісії. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.

6. Керує роботою Комісії її голова, в разі відсутності голови – його заступник.

7. Обстеження зелених насаджень та визначення їх відновної вартості проводиться Комісією за заявою фізичної чи юридичної особи про видалення насаджень з виїздом на місце. За результатами обстеження зелених насаджень складається акт в трьох примірниках, які надаються заявнику, Державній екологічній інспекції у Чернівецькій області та голові Комісії. У разі відсутності представника Державної екологічної інспекції у складі комісії при розгляді заяви, один примірник акту в триденний строк надсилається до зазначеної інспекції.

8. У разі відсутності будь-якого члену комісії з поважних причин, головою комісії у відповідному полі акту ставиться прочерк.

9. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акту аварійного видалення.

10. Голова комісії готує проект рішення виконавчого комітету про видалення зелених насаджень, в якому зазначається інформація про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і сплату відновної вартості зелених насаджень у випадках їх вимушеного знесення.

 

2. Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії насильству в сім’ї і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми.

СКЛАД Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії насильству в сім’ї і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми на території Недобоївської сільської ради

Вепрюк Ю.М.-голова ради;

Казанкова А.Д.- заступник голови ради;

Пожога М.Д.- секретар ради;

Колісник В.В.- член ради, лікар -терапевт

Бобик Г.В.- член ради, в.о.начальника відділу освіти, культури ,молоді і спорту;

Гриценко Я.В.-член ради, дільничий офіцер відділення поліції;

Тирон Л.Г.- член ради, депутат сільської ради.

 ПОЛОЖЕННЯ про Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та протидії насильству в сім’ї і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми

Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії насильству в сім’ї і насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми (далі – Координаційна рада), є постійно діючим консультативнодорадчим органом територіальної громади, який утворюється рішенням виконавчого комітету Недобоївської сільської ради.

Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми», Порядком взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 та цим Положенням.

Основними завданнями Координаційної ради є: визначення стану, причин і передумов поширення насильства; підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини та наслідки насильства;

сприяння розумінню суспільством природи насильства, його непропорційного впливу на жінок і чоловіків, зокрема на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;

формування в суспільстві нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення насильства як порушення прав людини; викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків, а також будь-яких звичаїв і традицій, що на них ґрунтуються; заохочення всіх членів суспільства, насамперед чоловіків, до активного сприяння запобіганню насильству.

Координаційна рада, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює: розробку та виконання на території Недобоївської ТГ Програми по забезпеченню гендерної рівності, запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознаками статі, торгівлі людьми;

координацію діяльності та взаємодію суб’єктів на території Недобоївської ТГ, реалізацію ними заходів із запобігання домашньому насильству;

збір, аналіз і поширення інформації про домашнє насильство та насильство за ознакою статі на території Недобоївської ТГ, відповідно до чинного законодавства;

організацію і проведення серед населення, зокрема серед дітей та молоді, інформаційних кампаній щодо запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, торгівлі людьми, роз’яснення їх форм, проявів і наслідків;

залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері запобігання насильству за ознакою статі, торгівлі людьми.

Координаційна рада має право: отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками);

утворювати, у разі потреби, для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи; організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;

мати інші права, передбачені чинним законодавством. Координаційна рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, громадськими об’єднаннями.

До складу Координаційної ради входять: голова; заступник голови ради; секретар та члени Координаційної ради, які є представниками структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради,громадськості, інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

Склад Координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі потреби.

Засідання Координаційної ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційної ради забезпечує її секретар.

3асідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини від загальної кількості її членів. На своїх засіданнях Координаційна рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало дві третіх присутніх на засіданні членів Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, і надсилається усім членам Координаційної ради. Член Координаційної ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути реалізовані шляхом видання розпорядження голови сільської ради або інших документів.

3.Комісія по нагляду та контролю за проведенням благоустрою та санітарної очистки території Недобоївської сільської ради.

Комісія по нагляду та контролю за проведенням благоустрою та санітарної очистки території Недобоївської сільської ради

1. Юзва Ю.М.- сільський голова

2. Вепрюк Ю.М. – перший заступник сільського голови

3. Паур М.Я.- заступник сільського голови з виконавчої роботи

4. Баратинський А.А.- староста Долинянського старостинського округу

5. Грубляк Р.В. – староста Керстенецького старостинського округу

6. Голик В.В.- староста Ставчанського старостинського округу

7. Заплітна С.Д. – староста Зарожанського старостинського округу

8. Боднарюк Г.І. – староста Шировецького старостинського округу

9. Гриценко Я.В. - дільничий інспектор

10. Дема В.А. – депутат сільської ради, директор комунального господарства 

 

4.Комісія  з питань бджільництва, попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл

 Склад постійно діючої комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл при Недобоївській сільській раді

Голова комісії – Паур М.Я., заступник сільського голови;

Секретар комісії –Дячук І.В. ,начальник сектору земельних питань;

Члени комісії: Мазур О.Г. – Начальник відділу правового забезпечення та організаційно- кадрової роботи;                                   Поперечна Марта Василівна- головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та  ветеринарної медицини Хотинського управління ГУ ДПСС в Чернівецькій області;

                     Корнівська Інна Миколаївна- провідний спеціаліст відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Хотинського управління ГУ ДПСС в Чернівецькій області;

                    Акаловський Анатолій Петрович- завідуючий Недобоївською ДДЛВМ;

                   Гриценко Ярослав Володимирович - дільничний інспектор або представник територіального органу Національної поліції України.

                - староста села, на території якого проводиться обстеження. 

 

Положення про постійно діючу комісію з питань бджільництва, попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл при Недобоївській сільській раді

1. Постійно діюча комісія з питань бджільництва, попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл при Недобоївській сільській раді (даліКомісія) утворюється рішенням виконавчого комітету сільської ради.

2. Метою утворення Комісії – є охорона бджіл, зокрема шляхом попередження масового отруєння ьджіл засобами захисту рослин під час обробітку аграріями сільгосподарських культур.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Відповідно, до покладених завдань, Комісія: - приймає звернення та відповідні документи від фізичних осіб та суб’єктів господарювання (юридичних осіб) власників бджолосімей, які стосуються повноважень Комісії; - інформує аграріїв про необхідність дотримання ними вимог чинного законодавства щодо охорони бджіл та застосування ними засобів захисту рослин, належного і вчасного інформування населення та власників пасік про їх застосування; - при обстеженні пасіки, вживає заходів для збереження живих бджіл; - складає акти, які засвідчують факти отруєння бджіл пестицидами чи агрохімікатами; - вчиняти інші дії щодо охорони бджіл, в межах чинного законодавства України.

5. Комісія має право: - отримувати інформацію про те, кому належить оброблене пестицидами поле, його площа, яка культура посіяна на полі та на якій відстані поле знаходиться від пасіки; - у разі встановлення осіб, які винні в отруєнні бджіл (за наявністю достатніх підстав та доказів), ініціювати питання про відшкодування шкоди, або звернення до суду, якщо згоди про добровільне відшкодування шкоди не було досягнуто; - дотримуючись чинного законодавства, оглядати поля, на яких могли розпилюватись чи розпилювались засоби захисту рослин (пестициди обо агрохімікати), які могли стати (чи стали) причиною отруєння бджіл (в радіусі польоту бджіл від пасіки), а також відбирати зразки рослин, на цих полях, однаковим методом та способом, у відповідності до встановлених правил; - залучати до роботи в комісії експертів з відповідних галузей; - зразки відібраних проб рослин відправляти на лабораторне дослідження та отримувати результати експерти ; - оглядати пасіки, виявляти причини загибелі бджіл, джерело отруєння та ймовірних винних осіб в загибелі бджіл, оцінювати розміри збитків; - в межах чинного законодавства, вчиняти інші дії, спрямовані на попередження та фіксації фактів масового отруєння бджіл.

6. Комісію очолює голова комісії, у разі відсутності голови Комісії, його обов’язки виконує секретар Комісії.

7. До складу комісії входять працівники виконавчого комітету Недобоївської сільської ради. До складу Комісії, у разі необхідності, можуть бути включені інші особи.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є її засідання, які проводяться у разі потреби.

9. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її загального складу.

10. До участі в засіданнях (роботі) Комісії можуть запрошуватись особи, яких безпосередньо стосується питання що розглядаються на Комісії.

11. Комісія відповідно до компенсації приймає рішення, організовує їх виконання, може готувати висновки, надає відповідні рекомендації.

12. Рішення (висновки, рекомендації) Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засідані. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 13. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

Секретар виконавчого комітету Тодосійчук С.Г.

 

5.Постійно діючу комісію по виявленню, обстеженню та упорядкуванню безхазяйного нерухомого майна, відумерлої спадщини на  території  Недобоївської сільської ради

  Положення  про постійно діючу комісію по виявленню, обстеженню та упорядкуванню безхазяйного нерухомого майна, відумерлої спадщини на  території  Недобоївської сільської ради

 

 1. Постійно діюча комісія по виявленню, обстеженню та упорядкуванню безхазяйного нерухомого майна, майна відумерлої спадщини на території Недобоївської сільської ради (далі – Комісія) утворюється рішенням виконавчого комітету сільської ради з метою упорядкування роботи та координації дій по виявленню, обстеженню та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, майна відумерлої спадщини на  території  Недобоївської сільської ради.

2. У своїй діяльності Комісія керується Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Недобоївської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови.

3. Комісія з питань своєї діяльності підзвітна та підконтрольна виконавчому комітету Недобоївської сільської ради.

4.  На Комісію покладаються завдання:

4.1. ведення обліку безхазяйного нерухомого майна, виявленого на  території Недобоївської сільської ради;

4.2. підготовка заяв  до органу, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік нерухомого майна як безхазяйного;

4.3. розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошень від імені Недобоївської сільської ради про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

4.4. здійснення заходів з виявлення на території Недобоївської сільської ради безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини, у тому числі їх обстеження;

4.5. підготовка позовних заяв про передачу безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини у комунальну власність Недобоївської сільської ради.

5.  Комісія утворюється рішенням виконавчого комітету у складі: голови,  секретаря,  та членів Комісії.

6.    Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться по мірі необхідності.

7.    Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та час проведення її засідань, формує Порядок денний засідань, веде засідання. На час тимчасової відсутності голови Комісії його функції виконує секретар Комісії.

8.  Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії дату та час проведення засідань Комісії та їх Порядок денний. На час тимчасової відсутності голови Комісії секретар Комісії виконує його функції.

9. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який ведеться секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні членами Комісії.

10. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії.

11. Комісія має право:

11.1. одержувати від структурних підрозділів Недобоївської сільської ради документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

11.2. на безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини, що знаходяться на території  Недобоївської сільської ради. 

12. За результатами обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини Комісія складає Акт обстеження нерухомого майна, форму якого затверджено рішенням виконавчого комітету.

13. Комісія несе відповідальність за несвоєчасне виконання покладених на неї завдань.

 

 Склад     комісії  по виявленню, обстеженню та упорядкуванню безхазяйного

нерухомого майна, відумерлої спадщини на території Недобоївської сільської  ради

 

Паур Микола Ярославович  -   голова комісії

Мазур Орися Григорівна -  заступник голови комісії.

Іващук  Юрій Петович – секретар комісії.

Каланча Світлана Миколаївна  - член комісії

Адажій Марія Олександрівна – член комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь